Tanya Akhmetgalieva

Tanya Akhmetgalieva

Mascha Alechina

Mascha Alechina

Konstantin Batynkov

Konstantin Batynkov

Ira Emets

Ira Emets

Alexander Florensky

Alexander Florensky

Pavel Gelman

Pavel Gelman

Georgi Gurjanow

Georgi Gurjanow

Natascha Judina

Natascha Judina

Tutu Kiladze

Tutu Kiladze

Christiane Körner

Christiane Körner

Nikolai Konstantinow

Nikolai Konstantinow

Alexander Kosolapov

Alexander Kosolapov

Jonas Löffler

Jonas Löffler

Artem Loskutov

Artem Loskutov

Viktor Mazin

Viktor Mazin

Gaga Nakhutsrishvili

Gaga Nakhutsrishvili

Juri Norstein

Juri Norstein

Denis Osokin

Denis Osokin

Petre Otskheli

Petre Otskheli

Pjotr Pawlenski

Pjotr Pawlenski

Pasha 183

Pasha 183

Pavel Pepperstein

Pavel Pepperstein

Dmitri Prigov

Dmitri Prigov

Maria Rajer

Maria Rajer

Ivan Razumov

Ivan Razumov

Nele Saß

Nele Saß

Anja Schlossberger

Anja Schlossberger

Yaroslav Schwarzstein

Yaroslav Schwarzstein

Vladimir Sorokin

Vladimir Sorokin

Tiberiy Szilvashi

Tiberiy Szilvashi

Dorothea Trottenberg

Dorothea Trottenberg

Yevgeny Yufit

Yevgeny Yufit